f l y f i s h i n g . p l 2022.12.05
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
Bieżące informacje
Pstrąg i Lipień nr 42
KRÓLEWSKI PORADNIK WĘDKARSKI Z INDII Z XII W.

Jednym z najważniejszych źródeł do poznania dziejów wędkarstwa w świecie jest fragment induskiej księgi Manasollasa z XII w., w której jest opis połowu na wędkę, jako formy rozrywki. To źródło, pokrytę grubą warstwą historycznego kurzu i ukryte w trudnodostępnym oraz rzadko czytanym czasopiśmie w Europie, jest nieznane szerszemu kręgowi osób piszących o dziejach wędkarstwa, gdyż w żadnej ze znanych mi prac nie jest ono cytowane.
Wiadomości z łowiska
Mała Wisła 1
2020-10-14
test
Wiadomości z łowiska
San Zwierzyń-Hoczewka
2013-07-12
Warunki bardzo dobre
Wiadomości z łowiska
OS Dunajec
2014-08-12
warunki dobre ale nie idealne
Wiadomości z łowiska
Łowisko Pstrągowe Raba
2020-10-31
Dobrze to już było...
Nasze wzory
Rhithrogena wet fly v.
Wzory much
W katalogu FF
IMGW
Stan wód
Niezbędny każdemu wędkarzowi "na rozjazdach"
 
Flyfishing.pl
Informacje:
Z działalności S.S.R.

autor: Wacław SANTARIUS, opublikowane 2004-01-22

WOJEWODA ŚLĄSKI w Katowicach Sprawozdanie z działalniści S.S.R-u w 2004r.
 
- Cieszyn,20.01.2004 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI

Śląski Urząd Wojewódzki

W KatowicachNiniejszym przedkładam sprawozdanie z działalności w roku 2003 Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego na terenie Powiatu CieszyńskiegoI] Stan osobowy straży S.S.R

W chwili obecnej straż jest reprezentowana przez 128osób działających w 10 – ciu Kołach P.Z.W. na terenie Powiatu ( 9 Kół PZW Okręg Bielsko-Biała, 1 Koło Okręg Katowice. ).
Wszyscy strażnicy są członkami Polskiego Związku Wędkarskiego.
Grupami osób zrzeszonych w poszczególnych Kołach kieruje 8 komendantów terenowych.


II] Przeprowadzone kontrole wód na terenie Powiatu Cieszyńskiego :

1) W 2003r przeprowadzono ogółem 337 kontroli wód będących własnością Skarbu
Państwa oraz łowisk własnych poszczególnych Kół P.Z.W. Powiatu.
Szczególną uwagę poświęcono na kontrolę rzeki Wisły, Brennicy, Leśnicy, Piotrówki,
Knajki oraz innych, pomniejszych cieków wodnych.
Pod szczególną opieką Straży Koła P.Z.W. Cieszyn znajduje się graniczna rzeka
Olza, na której przeprowadzono oprócz własnych kontroli, kilkakrotne kontrole wspól-
nie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz kilkakrotnie z kolegami Ćeskeho
Rybar’skeho Svazu – M.O. Ćesky T’eśin.

2) W sumie poddano kontroli S.S.R. 1866 wędkujących osób.
W 62 przypadkach udzielono pouczeń z zakresu przestrzegania zapisów
Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb P.Z.W. oraz o obowiązku przestrzegania zapisów Ustawy „ o rybactwie śródlądowym”” i rozporządzeń wykonawczych.
W 12 wypadkach wystosowano pisma do Kół P.Z.W. o naruszeniu R.Am.P..Ryb.
-2-

3) W 8 przypadkach ( kwalifikujących się do rozpatrzenia przez Sad Grodzki ) na skutek niemożności uzyskania pełnych danych osób dokonujących wykroczenia przeciwko zapisom zawartym w Ustawie poprzestano na zatrzymaniu narzędzi kłusowniczych, spisaniu notatki służbowej z powiadomieniem odpowiednich organów ścigania.

4) W 14 przypadkach,zgodnie z art. 41 kodeksu wykroczeń S.S.R. odstąpiła od
przekazania sprawców drobniejszych wykroczeń odp. Organom, poprzestając
na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.W paru przy-
padkach dotyczyło to osób młodocianych lub osób nienaruszających Ustawy o
rybactwie śródlądowym w zapisach zasadniczych – o ochronie ryb.

III ] Inne działania na rzecz ochrony wód

1) Społeczna Straż Rybacka zgodnie ze swoją funkcją społeczną, kilkakrotnie
interweniowała u wykonawców robót naprawczo – regulacyjnych prowadzo-
nych w korycie rzeki Wisły w związku z wychwytywanymi nieprawidłowościami
w trakcie wykonywania tych robót a naruszających sposób zasadniczy zapisy
Ustawy. Interwencje podejmowano zarówno u wykonawców robót,inwestora
zleceniodawcy – RZGW Gliwice jak i w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.
Na bieżąco o sytuacji informowano gospodarza wody P.Z.W. Okręg Bielsko-
Biała.

2) Strażnicy S.S.R. wychwycili i przekazali celem dalszego prowadzenia
postępowania wyjaśniającego kompetentnym organom sprawę zatrucia i
związanego z tym masowego śnięcia ryb w potoku Młynówka Ustrońsko- Sko-
czowska na terenie miasta Ustroń.

3) Przekazano Policji sprawę zatrzymania wody na śluzie tejże Młynówki w
miejscowości Obłaziec a w konsekwencji wyginięcie populacji ryb z tego odcinka
potoku.

4) Przekazano odpowiednim organom ścigania zasygnalizowaną strażnikom
S.S.R. kwestię zatrucia i masowego wyginięcia ryb potoku Biała Wisełka
na odcinku trzech km. biegu tego potoku na terenie Rezerwatu Wisła Czarne.

IV ] Współpraca S.S.R. z organami porządku publicznego i administracji

1) W swoich działaniach Społeczna Straż Rybacka ściśle współpracuje z organami
Policji, w szczególności na terenie Wisły, Ustronia i Skoczowa. Prowadzone
kontrole wód niejednokrotnie odbywają się z obecnością funkcjonariuszy posz-
czególnych, wymienionych Komisariatów. W sytuacjach drastycznego naru-
szania prawa S.S.R. przekazuje celem dalszego wyjaśniania te przypadki
Policji.

-3-

2) S.S.R. naszego Powiatu utrzymuje stały kontakt, wymienia informacje, oraz w
miarę potrzeby prowadzi kontrole wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej
Straży Rybackiej działającymi na tym terenie.

3) Na odcinku granicznej rzeki Olzy cieszyńska grupa S.S.R. stale współpracuje
z Oddziałem Straży Granicznej oraz z Ćeskou Rybarskou Strazou m. Ć.T’eśin.

4) Należy podkreślić pozytywną i owocną współpracę z Wydziałem Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Od początku istnienia S.S.R.-u w obecnej formie, pomoc Wydziału Ś,R I L.
Starostwa jest wysoce oceniana przez strażników strażników.S.S.R.

V] Wnioski i uwagi pracy strażników strażników.S.S.R
wynikłe w trakcie przeprowadzanych kontroli wód
Powiatu Cieszyńskiego.

1) W okresie trzyletniej działalności Straży, systematycznych kontroli oraz zdecydo-
wanej postawie strażników znacznie zwiększyła się dyscyplina osób dokonujących
amatorskiego połowu ryb na naszych wodach. Do rzadkości należą przypadki
łamania Regulaminu PZW oraz naruszania Ustawy przez wędkujących.
( najczęstsze przypadki to brak wpisu w niedocenianym jeszcze w pełni Rejestrze
Połowów oraz zaśmiecanie brzegów ).

2) Obserwuje się jednocześnie niepokojący wzrost połowów ryb przez osoby nie
mające ku temu uprawnień, często niedozwolonymi metodami, niejednokrotnie
noszący znamiona przestępstwa.
Coraz częstsze staje się kłusownictwo osób młodocianych ( częstokroć za
przyzwoleniem a nieraz wręcz aprobatą dorosłych opiekunów).
Dotyczy to przeważnie ludności miejscowej Górek, Brennej, Leśnicy, rzadziej
Skoczowa. W sezonie letnim – wzmożonego ruchu turystycznego, problem ten
znacznie się poszerza o przyjezdnych amatorów „ dzikiego wędkowania”.
W tymże okresie obserwuje się również nagminne budowanie tam, tamek i pula-
pek z materiałów tworzących chronione dno potoków.

3) Znacznie wzmożonemu ruchowi turystycznemu towarzyszy niebywałe zaśmieca-
nie brzegów oraz samych koryt potoków przez biwakujące osoby oraz bezkarne
łamanie przez kierowców obowiązujących zakazów w strefach chronionych.

4) Znikome uprawnienia strażników strażników.S.S.R. nie zezwalają im skutecznie
przeciwstawić się powyższym nieprawidłowościom, społeczny zapał osób
poświęcający swój wolny czas dla ochrony środowiska wodnego jest w ten spo-
sób bezpowrotnie marnotrawiony.


-4-

5) Na spotkaniach komendantów S.S.R., odbywanych z reguły, co dwa miesią-
ce a w miarę potrzeby częściej, uformowano szereg wniosków których realizacja
mogłaby doraźnie wpłynąć na poprawę istniejącego stanu na naszych wodach.
Na bieżąco koryguje się działanie Straży, określa aktualne potrzeby, analizuje
strefy największych zagrożeń, ocenia możliwości działania.
Na spotkaniu Komendantów S.S.R., które miało miejsce dn. 16 stycznia 2004 r.
przyjęto plan pracy Straży w bieżącym roku.


VI ] Uwagi końcowe

Wielki niepokój i sprzeciw strażników cieszyńskiej Straży S.S.R. zaprojektowany i realizowany sposób prac w korycie rzeki Wisły oraz jej dopływach. W projekcie nie uwzględniono podstawowych wymogów pozwalających na przetrwanie i rozwój ichtiofauny rzeki. W dotychczasowej formie istnienia, przy tak ogromnej presji turystycznej w miejscowościach letniskowych ( praktycznie wzdłuż całego biegu
Wisły na odcinku górskim) byt ichtiofauny był mocno zagrożony. Po ukończeniu robót naprawczo-regulacyjnych i docelowym ukształtowaniu koryta rzeki jej naturalni mieszkańcy mogą nie znaleźć warunków do dalszego bytowania. W tych skomasowanych niesprzyjających warunkach, sztuczne zarybianie przez P.Z.W. może nie osiągnąć zamierzonego celu – odbudowy i utrzymania zniszczonego stada podstawowego.
Troskę budzi również niefrasobliwość ludzka, która w skuteczny nieraz sposób niweczy wysiłek oraz nakłady ponoszone dla zachowania rybostanu naszych rzek i potoków, studzi entuzjazm osób chcących swoją pracą utrzymać otoczenie człowieka w najbardziej naturalnym stanie.
Nie napawa optymizmem również powszechny brak poszanowania prawa przez opiekunów osób małoletnich, którzy swoją postawą kształtują świadomości młodych pokoleń.
Kopie otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe
w Cieszynie – 2 x

2. P.Z.W. Okręg Bielsko-Biała

3. P.S.R. Katowice

Wacław Santarius Komendant S.S.R. powiatu Cieszyńskiego

<< Powrót

Galeria zdjęć
Bośnia 2022
Email:
Haslo:
Zaloguj automatycznie
przy kazdej wizycie:
Zaloz konto
Gorące dyskusje
Na Forum
Głowatka - mój obraz
Zainspirowany przez
Remigiusza i
czytając tu i na
fejsie dyskusje o
głowacicy, zwłaszcza
o najnowszych
przepisach
Propozycje na naszywkę Forum FF

 [tally] 7

 [tally] 5

 [tally] 10

 [tally] 12

 [tally] 81

 [tally] 10

 [tally] 1

 [tally] 4

 [tally] 19

 [tally] 8

 [tally] 19

 [tally] 93

 [tally] 24

 [tally] 6

 [tally] 7
głosów: 306 więcej >>
Copyright © flyfishing.pl 2002
wykonanie focus